Untitled-1
main
main

 

 

 

 

 

 

 
 
 
룸스프레이(방향제)패키지
5,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
패브릭스프레이(섬유탈취제)패키지
6,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
아로마 개구리알 방향제 DIY
2,900원(옵션 변경가) 
 
 
 
아로마 스펀지 방향제 DIY
2,900원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
향수 만들기 설명
0원 
 
 
 
향수희석제
1,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
고체향수밤설명
0원 
 
 
 
스윗아몬드블렌딩오일
4,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
밀납
700원(옵션 변경가) 
 
 
 
라벤더에센셜오일
700원(옵션 변경가) 
 
 
 
250ml건스프레이용기
1,200원(옵션 변경가) 
 
 
 
스틱용기
3가지색상선택
500원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
3.5ml/15ml 스틱용기
500원(옵션 변경가) 
 
 
 
소독
800원 
 
 
 
비커
100ml,250ml
3,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
젤방향제만들기
3,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
실버캡스펀지방향제만들기
차량,책상,화장실추천
(품절)
7,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
디퓨져만들기설명 (품절)
0원 
 
 
 
디퓨져베이스 (품절)
1,800원(옵션 변경가) 
 
 
 
프리미엄향유
베이비파우더,수선화,로즈,,등
(품절)
500원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
프리미엄향유
화이트머스크,피오니,베이등등
(품절)
700원(옵션 변경가) 
 
 
 
10ml사각휴대향수용기 (품절)
2,000원 
 
 
 
100ml롱스프레이용기 (품절)
1,200원 
 
 
 
갈색스프레이용기
60ml,100ml
(품절)
1,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
30ml 투명로션바 (품절)
3,000원 
 
 
 
티트리스프레이 (품절)
4,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
30ml 용기 (품절)
2,000원 
 
 
 
디퓨져스틱
향리필시,새로운향변경시교체
(품절)
1,200원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
꽃디퓨져스틱 (품절)
700원 
 
 
 
디퓨져사탕볼스틱(소) (품절)
600원 
 
 
 
디퓨져사탕볼스틱(대) (품절)
1,500원 
 
 
 
디표져목란심지실 (품절)
4,500원 
 
 
 
 
디퓨져코스모스스틱 (품절)
800원 
 
 
 
디퓨져장미봉우리스틱 (품절)
1,500원 
 
 
 
디퓨져장미스틱 (품절)
1,000원 
 
 
 
컬스틱 (품절)
700원 
 
 
 
 
블랙섬유스틱(5개) (품절)
1,500원 
 
 
 
디퓨져 유리용기 사각(150ml) (품절)
2,800원(옵션 변경가) 
 
 
 
디퓨져원형무광유리용기(100ml) (품절)
2,800원(옵션 변경가) 
 
 
 
디퓨져사각돔유리용기(50ml) (품절)
2,000원 
 
 
 
 
디퓨져엔틱유리용기(200ml) (품절)
3,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
디퓨져돌담유리사각(200ml) (품절)
3,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
디퓨져사각돔유리용기(250ml) (품절)
3,500원 
 
 
main