Untitled-1
main
main

 

 

 

 

 

 

 
 
 
조물락 비누 만들기
3,900원(옵션 변경가) 
 
 
 
2가지 비누 만들기 - 1Kg
21,000원 
 
 
 
비누 만들기-1Kg
20,000원 
 
 
 
글리세린 60ml
1,000원 
 
 
 
 
물고기 몰드
2,500원 
 
 
 
곰돌이 몰드
2,500원 
 
 
 
투명비누베이스 (TEA FREE/히아루론산 함유)
5,500원 
 
 
 
화이트비누베이스 (TEA FREE/히아루론산 함유)
5,500원 
 
 
 
 
16.5cm 썬랩
10,000원 
 
 
 
율피 분말
2,000원 
 
 
 
쌀겨분말
1,500원 
 
 
 
카카오분말
2,000원 
 
 
 
 
녹두 분말
2,500원 
 
 
 
오트밀 분말
1,500원 
 
 
 
쑥분말
2,500원 
 
 
 
율무 분말
3,000원 
 
 
 
 
우리밀가루
2,000원 
 
 
 
진피 분말
1,500원 
 
 
 
팥 분말
2,000원 
 
 
 
숯분말
2,000원 
 
 
 
 
황토 분말
2,000원 
 
 
 
파우더 용기(파우더,조미료)
1,000원 
 
 
 
돼지몰드 (품절)
2,500원 
 
 
 
천연분말
중조, 구연산, 콘스타치
색내기분말
(품절)
2,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
100ml 항아지 단지 (품절)
1,000원 
 
 
 
500ml 항아리 단지 (품절)
2,000원 
 
 
main