Untitled-1
main
main

 

 

 

 

 

 

 
 
 
페이셜오일설명 (품절)
0원 
 
 
 
수분크림만들기설명 (품절)
0원 
 
 
 
몸신만능로션&크림(코코넛)설명서 (품절)
0원 
 
 
 
발효에센스만들기설명서
피테라에센스
(품절)
0원 
 
 
 
 
오일프리썬크림만들기설명서 (품절)
0원 
 
 
 
핸드크림만들기설명 (품절)
0원 
 
 
 
모기퇴치로션스프레이설명서 (품절)
0원 
 
 
 
천연오일 (품절)
3,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
유화제 (품절)
1,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
플로럴워터 (품절)
400원(옵션 변경가) 
 
 
 
낫또모이스트젤/알로에베라겔 (품절)
3,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
히아루론산 (품절)
1,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
 
보습제
세라마이드,리피듀어
(품절)
1,500원 
 
 
 
나트로틱스 (품절)
1,200원 
 
 
 
판테놀/나트로틱스 (품절)
3,000원 
 
 
 
티타늄디/징크옥사이드(수용성) (품절)
8,500원 
 
 
 
 
게라니올e.o (품절)
1,800원 
 
 
 
기능성첨가물
화이트닝
(품절)
1,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
기능성첨가물
탄력,세포재생,보습
(품절)
2,500원(옵션 변경가) 
 
 
 
30ml 스포이드용기 (품절)
3,000원 
 
 
 
 
에센스용기
30ml,60ml,100ml
(품절)
1,000원(옵션 변경가) 
 
 
 
투명 에센스 용기
60ml/100ml
(품절)
1,200원(옵션 변경가) 
 
 
 
60ml튜브용기 (품절)
800원 
 
 
 
100ml튜브용기 (품절)
1,500원 
 
 
 
 
유리에센스용기(100ml) (품절)
3,500원 
 
 
main